اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎً ميميرد

ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در رؤﯾﺎ، چه در دروغ،ﭼﻪ در ﮔﻨﺎﻩ،
چه در خوشي،چه در قدرت، چه در جهل، چه در انکار،
چه در حسد،چه در بخل، چه در کينه، چه در انتقام..
مواظب باشيم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ.

 

موضوعات: بدون موضوع
[چهارشنبه 1403-02-19] [ 08:37:00 ب.ظ ]